ഒന്നുമില്ല

എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ?
ഒന്നുമില്ല!

എന്നാലും?
കിണറ്റുവക്കില്‍ വളർന്ന

ചീരത്തഴപ്പിനു മറവില്‍
ഒരു പൂച്ച പതുങ്ങി പോകുന്നു.

മുറ്റത്തെത്തിയ

മുരിങ്ങ മരത്തിന്റെ
പൊടിക്കയ്യിലിരുന്നിട്ട്
ഒരു കാക്ക
എന്നെത്തന്നെ നോക്കുന്നു, 
വേറെ ഒന്നുമില്ല.

2 comments: