എഡിറ്റിംഗ്

ആ ദിവസത്തെ 
ഏഴെട്ടു മണിക്കൂർ നീളമുള്ള കാത്തിരിപ്പിനെ 
സെക്കന്റുകളുടേയും മിനിറ്റുകളുടേയും 
പല വലിപ്പത്തിലും നീളത്തിലും 
തുണ്ടു തുണ്ടുകളായി മുറിച്ചെടുക്കുക

നമ്മളാ നേരമത്രയും 
നോറ്റ നോവുകളുടേയും കണ്ട കിനാവുകളുടെയും 
പല നിറങ്ങളിലവ മുക്കിയുണക്കുക

നമ്മുടെ പ്രണയത്തിന്റെ നൂലിലത്
പറ്റിപ്പിടിക്കുന്ന ആഹ്ലാദം തേച്ചൊട്ടിക്കുക
നിന്റെ ആത്മാവിൽ നിന്നെന്റെ ആത്മാവിലേക്കുള്ള വഴിയുടെ
ഇരുപുറവും അലങ്കരിക്കുന്ന തോരണമാകാൻ അതു മതിയാകും.

കാത്തിരിപ്പിനെ നിവർത്തി വിരിച്ച് വഴിത്താരയാക്കാം
കാത്തിരിപ്പിനെ വെട്ടി വെട്ടി ചെറുതാക്കി വഴിയോരത്തെ താരകങ്ങളുമാക്കാം.

No comments:

Post a Comment