പടച്ചവൾ

പ്രായപൂർത്തിയായ ദിവസം അവൻ തന്നെ അവളോട് ചോദിച്ചു.
'എന്തു കൊണ്ടാണ് ദൈവം പുരുഷനായിരിക്കുന്നത്..?'
അവൾ പറഞ്ഞു.
'പുല്ലിംഗത്തിന്റെയും ത്രീലിംഗത്തിന്റെയും
പരിമിതികൾക്ക് പുറത്താണവൻ'.
അവൻ സൂചിപ്പിച്ചു.
'നിന്റെ ഭാഷയിലും അവൻ അവൻ തന്നെ'.
അവളുപസംഹരിച്ചു.
"പടച്ചവളായി ഞങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കെ
പിന്നെന്തിനാണ് പടച്ചവനു സ്ത്രീലിംഗം".

അന്നു മുതൽ അവൻ അവളെ പടച്ചവൾ എന്നു വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി.

No comments:

Post a Comment