ഏകാന്തത

സമയത്തിന്‍റേയും ഒഴിവിന്‍റേയും
പ്രഭു ഒരാളാകയാല്‍
ഭൂമിയില്‍
കയറിക്കിടക്കാനിടം കിട്ടാതെ പോയ ഒറ്റ.

No comments:

Post a Comment