വൈവാഹികം

വാതിലിനു
പിറകിലെ
വള കിലുക്കം പോലെ
ഓറ്മ്മക്കപ്പുറത്ത്
ഒരനക്കം.

മറവിയില്‍
നിന്നും
രക്ഷപ്പെദുന്നതിന്
ഒടുത്തൊരുങ്ങി
പുറപ്പെടുകയാവണം
ആദ്യത്തെ പ്രണയം

1 comment:

  1. സ്വാഗതം.
    http://howtostartamalayalamblog.blogspot.com/

    http://vfaq.blogspot.com/2005/01/settings-for-bloggercom-malayalam-blog.html

    http://ashwameedham.blogspot.com/2006/07/blog-post_28.html

    ReplyDelete