മരണ സർട്ടിഫികറ്റ്‌

കൗമാര സഹജമായ 
അസുഖങ്ങളെ തുടർന്നായിരുന്നു 
അന്നത്തെ ആ മരണം, 
ഞാനെന്നെ 
എന്നിൽ തന്നെ 
സംസ്കരിക്കുകയാണുണ്ടായത്‌. 
ഈ ജീവിതമാണതിന്റെ 
ഇതു വരെ ആരും സംശയിക്കാത്ത 
വ്യാജ രേഖ. 

No comments:

Post a Comment