കാണാനവില്ല

നിലത്തുണ്ട്
അഴിച്ചിട്ട
ഉടുപ്പുകളുടെ
മണം.
തൊട്ടു നോക്കാം
പിഞ്ഞിപ്പോയ
ഉറക്കങ്ങളുടെ ചുളിവ്.
കാണാനവില്ല സ്വപനത്തില്‍
വന്നു പോയ
കൂട്ടുകാരികളേയും
അവരുടെ
മിന്നുന്ന നോട്ടങ്ങളേയും

No comments:

Post a Comment