അഹംകോരി

എന്നെ തൂത്തുകളയാൻ
ആത്മാവിൽ 
കാട്ടംകോരി മതിയാവില്ല,
അതിനു വേണമൊരു അഹംകോരി.

എങ്കിലേ നിന്നെ 
ഉൾക്കൊള്ളാനെനിക്കാകൂ
ഞാനഴിഞ്ഞ ഒരു ഞാൻ
ഞാനൊഴിഞ്ഞില്ലാതായ ഒരകം നിനക്ക്.

No comments:

Post a Comment